Berichten van de Kernraad

Berichten van de Kernraad

Voortgang inrichting reanimatienetwerk. Als resultaat van de actie RaboClub-Support heeft de Kernraad een bedrag van € 460,11 ontvangen als bijdrage aan het AED-netwerk. Dit bedrag is boven verwachting en geeft aan dat veel Riethoven zich betrokken voelen bij dit project. De Kernraad dankt Rabobank de Kempen en alle Riethovenaren, die een stem uitgebracht hebben op het AED-netwerk. 

Op het moment dat dit geschreven wordt is de donatieactie onder inwoners, bedrijven en organisaties gaande. Het resultaat tot nu toe is zeer hoopvol en geeft ons het vertrouwen dat we er in gaan slagen in Riethoven een goed AED-netwerk in te richten. 

Tijdens de huis-aan-huis-rondgang zijn er diverse vragen aan onze ambassadeurs gesteld, waarvan een aantal hieronder door de AED-werkgroep wordt beantwoord. 

Is het geen taak voor de gemeente om voor voldoende AED’s te zorgen? 
De overheid heeft zich gerealiseerd dat het simpelweg aanbrengen van ‘kastjes’ onvoldoende is om een reanimatienetwerk te laten functioneren. Het netwerk moet gedragen worden door de inwoners om duurzaam te kunnen zijn. Vandaar dat landelijk door gemeenten gestimuleerd wordt om via burgerinitiatieven netwerken in dorpen en wijken in te richten, inclusief de werving en opleiding van de noodzakelijke Burgerhulpverleners. De wijze waarop gemeenten dat doen is verschillend. 

Is het geen wettelijke verplichting dat iedereen op maximaal 1000 meter afstand een AED heeft?
Er is geen wettelijke verplichting voor de overheid om AED’s aan te brengen. Gemeenten geven op verschillende wijze invulling van de wens van haar inwoners om een lokaal AED-netwerk te hebben.  

Wat gebeurt er als ik niet gereanimeerd wil worden?
Een Burgerhulpverlener zal in geval van hartfalen altijd meteen overgaan tot reanimatie. De gevolgen van elke seconde die het langer duurt voordat de reanimatie start, zijn dusdanig, dat de Burgerhulpverlener geen tijd heeft om na te gaan of iemand mogelijk niet gereanimeerd wil worden. Het kan gebeuren dat de Burgerhulpverlener tijdens het reanimeren geconfronteerd wordt met een niet-reanimeren-verklaring, bijvoorbeeld een niet-reanimeren-penning bij het aansluiten van de AED. Hij mag op dat moment besluiten de reanimatie te staken, maar kan dit besluit ook overlaten aan de professionele hulpverleners die korte tijd later zullen arriveren.  

Wie is eigenaar van de AED?
De Kernraad is de formele eigenaar van de AED’s, die aangekocht worden met de door de Riethovense gemeenschap bijeengebrachte gelden. Om praktische redenen zou het formele eigenaarschap mogelijk onder voorwaarden overgedragen kunnen worden aan de eigenaar van het pand, waaraan de AED wordt bevestigd. De AED-werkgroep moet hier nog een besluit over nemen.   

Wie betaalt in de toekomst het verplichte jaarlijkse onderhoud?
De Kernraad ontvangt een jaarlijkse subsidie van de gemeente Bergeijk, waarmee het reguliere onderhoud aan de AED’s kan worden uitgevoerd. Overigens wordt voor de aanschaf van de AED’s gebruik gemaakt van de ‘BuurtAED’-actie van de Hartstichting met inbegrip van een onderhoudscontract voor de eerste vijf jaar. 

De donatieactie loopt de eerstkomende maanden gewoon door. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn, u kunt uw bijdrage overmaken naar NL 40 RABO 0157 7127 02 t.n.v. Stichting Kernraad Riethoven onder vermelding van ‘Bijdrage AED-netwerk’. 

De AED-werkgroep, Kernraad Riethoven.