De werkgroep Riethoven straks 2035 gaat door

De werkgroep Riethoven straks 2035 gaat door

Om de druk op de woningmarkt in Riethoven te verlichten, moeten er ongeveer 30 woningen per jaar gebouwd worden voor met name voor starters en ouderen. De werkgroep ‘Riethoven Straks 2035’ is vorig jaar opgestart. Zij stelden een woonvisie op die de noodzaak om te bouwen in Riethoven heel duidelijk maakt. Ze deden daarin allerlei concrete voorstellen. Lees hun laatste rapport hier.

Logo werkgroep 2035

Ze zijn volop met de gemeente in gesprek om die plannen te realiseren. Later dit jaar informeren we je over de resultaten.

De KBO is ook volop bezig om haar leden te betrekken bij de toekomstige woonsituatie, woonwensen en oplossingsrichtingen. Eén op de 3 inwoners is nu 65+ en dit aandeel gaat toenemen. Het aandeel 80+ daarin neemt ook toe. Senioren willen of moeten langer thuis blijven wonen. Vaak in grote woningen. Kleinere, meer passende woningen, zijn niet beschikbaar. Voor starters zijn er niet of nauwelijks mogelijkheden om in Riethoven te blijven wonen. De toenemende vergrijzing en ontgroening (relatief weinig jongeren) zet de leefbaarheid zwaar onder druk. Dat geldt ook voor de zorg. In de toekomst zijn te weinig zorgverleners en mantelzorgers beschikbaar. De verpleeghuiscapaciteit wordt slechts beperkt uitgebreid. Kortom: in de toekomst wordt een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid. Deze uitdagingen vragen om betrokken en actieve inwoners.

Enquête huisvesting senioren

Voor het vervolg willen we dan ook graag inzicht en concrete gegevens over de huidige woonsituatie van Riethovense senioren, maar ook over de woonwensen van de (toekomstige) senioren. Dat is nodig om onze richting te bepalen en daarmee invloed uit te oefenen op de planvorming van de gemeente, woningstichting en andere relevante partijen.

Dat is de reden om een enquête aan de Riethovense senioren voor te leggen. Open de digitale enquête in pdf vorm hier.

Met deze enquête willen wij ook bereiken dat de betrokken inwoners tijdig gaan nadenken over hun toekomst. En niet wachten tot het moment dat er een probleem blijkt te zijn. Dat geldt niet alleen voor de woning maar ook de ondersteuning en zorg die men kan verwachten.

Daarnaast wil de werkgroep concrete initiatieven op gang brengen en ondersteunen door met een groep inwoners plannen te ontwikkelen, bijvoorbeeld door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dan kan het bijvoorbeeld gaan om gelijkgestemden die samen een woonproject realiseren en de ouderwetse burenhulp weer meer centraal willen stellen met een gemeenschappelijke ruimte (clusterwoningen).

Je kunt de ingevulde enquête inleveren bij Han Arends, De Hoekakker 29, Riethoven of via e-mail naar hibm.arends@kpnmail.nl