Stichting Kernraad Riethoven 1996 – 2021

Stichting Kernraad Riethoven 1996 – 2021

Op 28 november aanstaande is het 25 jaar geleden dat de ‘akte van oprichting’ van de Stichting Kernraad Riethoven bij notaris de Cock in Valkenswaard werd ondertekend door Pierre Schijfs en Henk Verweij. Naast deze beide heren worden in de akte als medeoprichters en bestuurders genoemd Jan Cremers, Klaas Bottema, Jan de Vaan en Henk Werter. 

Als belangrijkste doelstelling wordt in deze oprichtingsakte genoemd: ‘het bevorderen van de leefbaarheid van Riethoven en Walik en het welzijn van haar inwoners’. Om dat te realiseren moet de Kernraad onder andere ‘activiteiten en voorzieningen bevorderen, coördineren en (zo nodig zelf) organiseren’. Verder moet de Kernraad ‘de belangen van Riethoven en Walik bij de overheid behartigen door overleg en gevraagd en ongevraagd te adviseren’. 

De Kernraad werd opgericht juist voordat per 1 januari 1997 de gemeente Riethoven werd opgeheven en ons dorp deel ging uitmaken van de gemeente Bergeijk. In de jaren na de gemeentelijke herindeling werden ook in de andere kernen van de gemeente dorpsraden opgericht. Pas in 2008 werd voor de eerste keer de relatie tussen de dorpsraden en de gemeente formeel vastgelegd in een door de gemeenteraad en de dorpsraden goedgekeurd convenant. 

Dit convenant werd in 2011 en laatstelijk in 2020 geactualiseerd. Zoals de naam van het convenant ‘de rol van dorpsraden in burgerparticipatie’ al aangeeft zijn de dorpsraden voor de gemeente een samenwerkingspartner om de inwoners te betrekken bij het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Dat de dorpsraden hierin serieus worden genomen blijkt wel uit het feit dat op basis van de laatste versie van het convenant een specifieke contactambtenaar benoemd is met de bevoegdheid om de dorpsraden toegang te geven tot het College van B&W, de ambtenaren en de gemeenteraad. 

Een belangrijke verantwoordelijkheid van de Kernraad is het toekennen van D’n Bouwman aan personen, die zich op buitengewone wijze voor de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van haar inwoners hebben ingezet. Deze onderscheiding is in 1983 ingesteld door de gemeente Riethoven en het besluit tot toekenning werd destijds genomen door de Raad van de gemeente Riethoven, vanaf 1997 door die van gemeente Bergeijk. 

Omstreeks het jaar 2000 is deze bevoegdheid overgedragen aan de Kernraad en besluit deze op voordracht van de Riethovense gemeenschap of deze onderscheiding wordt toegekend. Opvallend is dat vóór het jaar 2000 enkel mannen en bijna uitsluitend bestuurders en ambtenaren D’n Bouwman hebben ontvangen en na 2000 alleen nog ‘gewone’ burgers, mannen én vrouwen. 

De Kernraad heeft vele werk- en klankbordgroepen gekend, maar erg belangrijk voor de Riethovense gemeenschap was de werkgroep ‘Zorg in eigen Dorp’. Deze werkgroep werd opgericht in 2012 en is in 2019 overgegaan in de Coöperatie Meer Riethoven. Aan de werkgroep ‘ZieD’ is het te danken dat vanaf 2015 het dorp beschikt over een Dorpsondersteuner en vanaf 2017 over een Dagbesteding. Ook dat binnenkort gestart wordt met de uitvoering van het woningbouwproject ‘Achter de Sleutel’ is het gevolg van een initiatief van deze Kernraad-werkgroep. 

De jongste jaren heeft de Kernraad onder andere het initiatief genomen of ondersteuning gegeven aan de herinrichting van het Riethovens dorpscentrum en van de Plaetsen, het oprichten van het oorlogsmonument en het realiseren van het reanimatienetwerk. Deze projecten waren niet mogelijk geweest zonder een goede inbedding in de Riethovense samenleving en zonder goede relaties met de gemeente Bergeijk. 

De Kernraad zal omstreeks de jubileumdatum op bescheiden, maar toch enigszins feestelijke wijze aandacht besteden aan haar jubileum. 

Kernraad Riethoven.