De Kernraad en de WBTR.

De Kernraad en de WBTR.

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking; alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan deze wet voldoen. Belangrijk is dat vanaf deze datum bestuurders van stichtingen en verenigingen persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden bij ‘verwijtbaar handelen’. Dus wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade, kan de bestuurder voor die schade aansprakelijk gesteld worden. Ook als bij een faillissement blijkt dat bestuurders die zich schuldig gemaakt hebben aan ernstig taakverzuim of frauduleus handelen, kunnen zij hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wet bevat regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door bestuurders te verplichten procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en deugdelijk vast te leggen.
De Kernraad is aan de hand van een checklist van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) nagegaan of zij voldoet aan de WBTR. Gebleken is dat deze nieuwe wet weinig gevolgen heeft voor de dagelijkse praktijk van de Kernraad omdat veel van de procedures reeds worden gehanteerd. Vooral op het gebied van financiën hanteert de Kernraad al de verplichte gezonde praktijken, overigens zonder deze vastgelegd te hebben. Wel is ook duidelijk dat op een beperkt aantal onderwerpen, zoals het onafhankelijk toezicht, verbetering nodig is.

De WBTR verplicht om het stemrecht van de bestuurders en de wijze van stemmen bij ontbrekende
bestuurders in de statuten vast te leggen. Geen enkel bestuurslid mag op enig moment meer stemmen
hebben dan de andere bestuursleden samen. De statuten van de Kernraad moeten hiervoor worden
aangepast. De gewijzigde statuten moeten vóór 1 juli 2026 bij de notaris zijn vastgelegd. Aanpassingen aan de statuten of andere belangrijke wijzingen in de wijze van het besturen van de Stichting Kernraad Riethoven worden te zijner tijd vooraf voorgelegd aan de Openbare Jaarvergadering.
De bestuurders van de Kernraad zetten zich vrijwillig in voor de stichting en hun bestuurswerk is nuttig en
nodig voor de dorpsgemeenschap. Daarom is het belangrijk dat Kernraad voldoet aan de WBTR, zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. We gaan er voor zorgen dat ons bestuur en het toezicht daarop volledig op orde zijn, zodat onze huidige en toekomstige bestuursleden hierover een gerust gevoel kunnen hebben.

Kernraad Riethoven.