De Kernraad zoekt nieuwe leden!

De Kernraad zoekt nieuwe leden!

Vanwege de coronamaatregelen en vooral het ontbreken van de mogelijkheden voor fysiek overleg
hebben de activiteiten van de Kernraad zich in de afgelopen maanden noodgedwongen tot de
hoogstnoodzakelijke beperkt. Nu het risico op besmetting met het Covid19-virus afneemt en het
strikte coronaregime geleidelijk aan wordt versoepeld, hervat de Kernraad haar activiteiten en worden
haar projecten weer opgestart.
Ook onze relaties, waaronder ook de gemeente Bergeijk, brengen hun activiteiten naar hun normale
niveau en trachten daarbij tevens de tijdens de corona-crisis opgelopen achterstanden in te lopen.
Daardoor valt te verwachten dat er voor ons een erg drukke tijd aankomt en dat is reden om de
Kernraad met enkele leden uit te willen breiden.
De Kernraad Riethoven heeft als missie het bevorderen van de leefbaarheid van Riethoven en van
het welzijn van de Riethovenaren. De Kernraad doet dat door de overheid, met name de gemeente
Bergeijk, gevraagd en ongevraagd te adviseren over haar beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast
neemt de Kernraad initiatieven voor projecten die de leefbaarheid van het dorp bevorderen.
De leden van de Kernraad opereren onafhankelijk en op persoonlijke titel en zijn bij hun
werkzaamheden niet gebonden aan een politieke of andere organisatie. Bij alle adviezen en projecten
staat het zoeken en vinden van draagvlak onder de inwoners van Riethoven op de eerste plaats.
Overigens is de Kernraad voor de gemeente Bergeijk ‘slechts’ een van haar adviesorganen. Besluiten
worden, mede op basis van alle ingebrachte adviezen, genomen door de door u gekozen leden van
de gemeenteraad.
In de afgelopen jaren is de Kernraad uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner van alle
geledingen binnen de gemeentelijke organisatie. Een belangrijk dossier waarin de Kernraad een grote
rol gespeeld heeft is bijvoorbeeld de realisatie van het nieuwe dorpscentrum. Maar ook over zaken
als de Grenscorridor N69 met de bijbehorende nieuwe fietspaden en natuurcompensatie, en de
verkeersveiligheid en verkeersoverlast heeft de Kernraad regelmatig overleg met de gemeente.
Daarnaast worden op initiatief van de Kernraad, vaak samen met de gemeente, en steeds met de
hulp van Riethovense verenigingen en vrijwilligers projecten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de
inrichting van de Plaetsen, de oprichting van het oorlogsmonument, de introductie van de
Dagbesteding en de installatie van een lokaal reanimatienetwerk. Op dit moment is het belangrijkste
Kernraad-project een onderzoek naar de toekomst van de gemeenschapsvoorzieningen in het dorp.
De Kernraad verleent op basis van een breed gedragen voordracht van dorpsgenoten de lokale
onderscheiding D’n Bouwman aan personen, die een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid van
Riethoven geleverd hebben.
De Kernraad telt op dit moment zes leden, die elk min of meer een eigen aandachtsgebied hebben,
waarbij het streven is dat steeds minimaal twee Kernraad-leden bij een onderwerp betrokken zijn.
Zoals aangegeven willen we, ook vanwege de vele ontwikkelingen in ons dorp en in onze gemeente,
graag enkele nieuwe collega’s verwelkomen om de werkzaamheden beter te kunnen verdelen.
Dus als u zich betrokken voelt bij het wel en wee van de Riethovenaren en graag wil bijdragen aan
een nog prettiger woonomgeving voor u en uw dorpsgenoten, meldt u dan voor nadere informatie aan
via kernraad.riethoven@gmail.com.
Kernraad Riethoven