Kernraad bevestigd als officieel adviesorgaan van gemeente Bergeijk.

Kernraad bevestigd als officieel adviesorgaan van gemeente Bergeijk.

Op 26 november jongsleden heeft de Gemeenteraad van Bergeijk zijn goedkeuring gegeven aan het convenant ‘De rol van dorpsraden in burgerparticipatie’. Daarmee wordt de rol van de dorpsraden, dus ook de Kernraad, als officieel adviesorgaan en samenwerkingspartner van de gemeente Bergeijk bevestigd.

Over de rol van de dorpsraden zegt het convenant: ‘Van de dorpsraden wordt verwacht dat zij, als ogen en oren van de kern, weten wat er onder de bevolking leeft. Vanuit deze kennis kunnen zij de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren en/of fungeren als samenwerkingspartner binnen de vormen van burgerparticipatie. De dorpsraden handelen vanuit het algemeen belang van inwoners van de kern en vormen geen afzonderlijke bestuurslaag in de gemeente.

Het dorpsraden-convenant bestaat al sedert 2008 en was voor het laatst in 2011 aangepast. In de afgelopen periode is de samenwerking tussen de dorpsraden en de gemeente opnieuw geëvalueerd. Als gevolg van deze evaluatie zijn enkele wijzigingen en vooral verduidelijkingen in de wijze van samenwerken aangebracht.

Meerriethoven

Belangrijk is dat in het aangepaste convenant ook de dorpsondersteuning als instrument voor het vergroten van de leefbaarheid van de kernen is opgenomen. Tot nu toe was de rol van de dorpsondersteuning en de relatie met de dorpsraden niet formeel vastgelegd. Verder krijgen de dorpsraden een continu aanspreekpunt in de ambtelijke organisatie via een vaste contact-ambtenaar met de toezegging dat deze binnen een beperkt aantal werkdagen een advies, vraag of verzoek van een dorpsraad in behandeling neemt.

De Kernraad Riethoven heeft de afgelopen jaren de samenwerking met de gemeente Bergeijk, zowel met het College, de Raad als het ambtelijk apparaat, ondanks dat er enkele keren een duidelijk verschil van mening was, als prettig en constructief ervaren. Het aangepaste convenant zal daarin geen verandering aanbrengen, maar de Kernraad vindt het belangrijk dat de positie van de Kernraad hiermee formeel wordt herbevestigd.

Kernraad Riethoven.