Ouder worden

Thema: Ouder worden

Met dit thema richt de Coöperatie Meer Riethoven zich op de oudere inwoners. De Coöperatie Meer Riethoven wil eraan bijdragen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in Riethoven kunnen blijven wonen en daarvoor ook een beroep kunnen doen op de zorg en hulp die daarvoor nodig zijn.

De mate van zelfredzaamheid wordt sterk bepaald door de woning, de woonomgeving en de zorg en aandacht voor elkaar. De coöperatie streeft er naar om zoveel mogelijk hulp en zorg voor inwoners te organiseren en te verlenen. Uitgangspunt hierbij is dat vraaggerichte zorg en hulp aangeboden wordt. Hierbij wordt samengewerkt met professionals en vrijwilligers om daar lokaal met kwaliteit en betrokkenheid invulling aan te geven. Op basis van signalen uit de samenleving organiseert de coöperatie de voorzieningen, activiteiten en diensten om in die behoefte te voorzien.

Hierbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente, de woningcorporatie en organisaties en instellingen op het gebied van zorg.

Advisering woningaanpassing

We ondersteunen inwoners die, gelet op hun persoonlijke situatie, geïnformeerd en/of geadviseerd willen worden over de keuzes die zij op korte of langere termijn zouden kunnen maken op het gebied van toekomstbestendig wonen. We zorgen voor een huisbezoek door een Senioren Keuradviseur die in overleg met de betrokken inwoner op zoek gaat naar de best passende oplossingsvarianten om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 
Contact: info@meerriethoven.nl

Project Achter de Sleutel

De meeste senioren en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis of in hun eigen omgeving blijven wonen. Dat betekent dat geschikte woningen beschikbaar moeten zijn. Wij zetten ons er voor in om die geschikte (doorstroom)woningen beschikbaar te krijgen, zowel door nieuwbouw als door aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Het inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ (Dorpsstraat/Gildestraat/Tonterstraat) biedt de gewenste mogelijkheden en wordt samen met ons ontwikkeld.
Contact: achterdesleutel@meerriethoven.nl

Digitale Veerkracht

Samen met de KBO zorgen we dat ouderen kunnen beschikken over informatie, advies en ondersteuning om met digitale diensten om te gaan. Daarmee verbeteren we de kwaliteit van leven en wonen van ouderen door samen passende (digitale) diensten te bedenken en beschikbaar te krijgen. Zo willen we bereiken dat ouderen, ondanks beperkingen, kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven en zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen leefomgeving. We doen dat door het organiseren van themabijeenkomsten, tabletcafé, internet café, en cursussen zoals Digi-Sterker. 

KBO HELP-DESK ICT: Door het Corona tijdperk worden we steeds afhankelijker van ICT. Via de computer, laptop of telefoon kunnen we informatie opzoeken, lessen volgen, aan gymnastiek of yoga meedoen etc. Maar het belangrijkste is dat we online, b.v. met skype of facetime, contact kunnen houden met kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. Nu de digitale wereld steeds belangrijker wordt organiseert de KBO in samenwerking met de Coöperatie een helpdesk waar eenieder terecht kan met vragen over hoe zelf aan de slag te gaan met de online-mogelijkheden. De begeleiders van het tabletcafé zijn bereid om hulp te bieden bij vragen. Bel of mail ze gerust. Ze zullen proberen al jullie vragen te beantwoorden en stap voor stap met u naar oplossingen zoeken. Contact: gpfantonis1993@gmail.com

Bezoekgroep Meer Riethoven

We faciliteren de Bezoekgroep Riethoven-Walik. Zij gaan op bezoek bij zieke, hulpbehoevende of eenzame dorpsgenoten. De bezoeken kunnen bestaan uit “even buurten met een kop koffie”, het maken van een kleine wandeling of samen een bezoek brengen aan andere mensen. Ook kunnen ze samen met de vrijwilliger deelnemen aan (dorps)activiteiten, het bezoeken van voorzieningen of het doen van boodschappen.
Contact: bezoekgroep@meerriethoven.nl of dorpsondersteuner@meerriethoven.nl

Dagbesteding

Vanaf maart 2017 is er op dinsdag en donderdag van 10-16 uur dagbesteding in de Rietstek. Het doel van dagbesteding is om deelnemers uit te dagen om, ieder op eigen wijze, actief te blijven in het zelfstandig wonen in het dorp. Daarnaast draagt het bij aan het ontlasten van de mantelzorger. De dagbesteding richt zich op het bieden van een zinvol activerend programma dat het welbevinden ondersteunt en waar mogelijk de verdere achteruitgang remt of vertraagt. Het aanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de initiatieven uit het dorp en we maken gebruik van de expertise en diensten van lokale professionals en verenigingen. We streven naar een laagdrempelige en toegankelijke voorziening. De vrijwilligers en begeleider dragen zorg voor een veilige en gezellige sfeer waardoor deelnemers zich thuis voelen.


Facebook: https://nl-nl.facebook.com/dagbesteding.riethoven   
Contact werkgroep dagbesteding: Coördinator Susan Jansen; dagbesteding@meerriethoven.nl

Kleinschalige woonvoorziening MET zorg

Er kan een moment komen waarop zelfstandig thuis wonen geen reële optie meer is. Bijvoorbeeld door het toenemen van de zorgvraag en de noodzaak voor een veilige omgeving. Bijvoorbeeld in het geval van verregaande dementie. Steeds meer dorpen en wijken realiseren in hun eigen gemeenschap een kleinschalige woonvoorziening met zorg. De Coöperatie Meer Riethoven gaat dat voor Riethoven onderzoeken en indien mogelijk samen met de leden realiseren.
Zo kunnen inwoners met zelfredzaamheidsbeperkingen toch in hun eigen sociale omgeving in Riethoven blijven wonen. Temidden van hun familie, vrienden en hun vertrouwde omgeving. Wilt u meedenken?
Contact: info@meerriethoven.nl

Meer Riethoven

Website “Meer Riethoven” is een dorpswebsite van, voor en over het dorp Riethoven. Het is een nieuw informatieplatform voor de inwoners, nieuwkomers, bezoekers, toeristen en andere geïnteresseerden.

Lees nu verder