Jaarverslag Kernraad 2020

Jaarverslag Kernraad 2020

1. Inleiding. 
Conform de statuten van de Stichting Kernraad Riethoven organiseert de Kernraad op het einde van elk jaar een Openbare Jaarvergadering voor de inwoners van Riethoven. Tijdens deze jaarvergadering presenteert de Kernraad haar prestaties van het lopende jaar en de geplande activiteiten voor het komende jaar. Dorpsgenoten kunnen hun opmerkingen bij of aanmerkingen op de werkzaamheden meegeven aan en onderwerpen onder haar aandacht brengen van de Kernraad. 

Vanwege de coronacrisis is het organiseren van een Openbare Jaarvergadering 2020 niet mogelijk. Om het toch mogelijk te maken dat de Riethovenaren bij kunnen dragen aan het programma van de Kernraad wordt dit jaarverslag  gepubliceerd op de dorpswebsite en in de Houwmouw met de uitnodiging om via kernraad.riethoven@gmail.com hierop te reageren. De resultaten van deze ‘digitale jaarvergadering’ zullen in een verslag worden vastgelegd. 

De werkzaamheden van de Kernraad hebben in 2020 ernstig geleden onder de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid19-virus. Zowel in het voorjaar als in het najaar kon in een periode van enkele maanden niet fysiek vergaderd worden. Daardoor hebben in die maanden veel werkzaamheden van de Kernraad, maar ook van haar werkgroepen, stilgelegen en was deugdelijk overleg met andere organisaties en actiegroepen eveneens niet mogelijk (511). 

Hieronder wordt kort verslag gedaan van de belangrijkste activiteiten van de Kernraad in 2020. Waar dat aan de orde is wordt voor meer informatie over deze projecten via het editienummer verwezen naar in de loop van het jaar gepubliceerd artikel in de Houwmouw en op de dorpswebsite. 

2. Samenstelling Kernraad. 
Op 1 januari 2020 bestond de Kernraad uit de leden Ria Senden, Judith Blaauw, Janny Stevens, Jari Hermans, Jack Spanbroek, penningmeester Noud van Poppel, secretaris Nol Kuijpers en voorzitter Will van Gerwen (2).  

Omdat zijn lidmaatschap van de Kernraad qua tijdsbesteding niet langer te verenigen was met zijn werkzaamheden als secretaris van de Coöperatie Meer Riethoven heeft Jack Spanbroek in juli afscheid genomen van de Kernraad. Besloten werd vooralsnog deze vacature niet op te vullen (8). 

De Kernraad initieert en ondersteunt burgerparticipatie en werkt in de uitvoering van initiatieven met veel dorpsgenoten samen. In de afgelopen jaren heeft de Kernraad zo op een heel prettige wijze samen mogen werken met Gijs Willems. Daarom past het om op deze plaats nog even stil te staan bij het overlijden van deze Bouwman (7).  

3. Belangrijkste projecten. 

4. Advisering van de gemeente. 
Eind 2020 heeft de gemeenteraad van Bergeijk goedkeuring gegeven aan het aangepaste convenant ‘De rol van dorpsraden in burgerparticipatie’. Daarmee wordt de rol van de dorpsraden als adviesorgaan van de gemeente opnieuw bevestigd (2021-1). 

De Kernraad heeft ook in 2020 een aantal Riethovense verkeerssituaties onder de aandacht van de gemeente gebracht en met klem gevraagd om meer voortgang in de realisatie van het fietspad van Westerhoven naar Veldhoven en Waalre (10). De Kernraad is toehoorder bij het overleg tussen agrarische bedrijven en de gemeente om overlast van landbouwverkeer terug te brengen. 

De Kernraad heeft in 2020 advies uitgebracht over het gemeentelijk beleid op het gebied van ‘Bewegen, Ontmoeten en Spelen’ en over de invulling daarvan in Riethoven. Ook is geadviseerd over het woningbouwprogramma van de gemeente en over de plannen van enkele projectontwikkelaars. 

Samen met enkele andere partijen heeft de Kernraad met de gemeente Veldhoven overeenstemming bereikt over extra compensatie voor de aansluiting van de N69 op de A67 (de zogenoemde Kempenbaan-West) onder andere door de omvorming van enkele agrarische percelen in natuurgebieden. 

5. Andere activiteiten. 
Met de partners van het Samenwerkingsoverleg Riethoven zijn in 2020 een aantal nieuwe activiteiten met een ontmoetingskarakter georganiseerd en diverse acties van burgers en organisaties in het kader van de corona-crisis afgestemd. 

Vooruitlopend op het 100-jarig jubileum van het basisschoolgebouw in 2021 heeft de ‘verlengde Hennepstraat’ op initiatief van de Kernraad zijn oude naam ‘Oude Schoolweg’ teruggekregen (6112021-1). Met het plaatsen van bordjes met een toelichting op de landbouwwerktuigen werd het project Plaetsen afgerond (4).  

De dorpsondersteuning bestond in Riethoven in 2020 vijf jaar. Helaas kon een jubileumsymposium met deelname van College en gemeenteraad, alle dorpsraden en dorpsondersteuners van de gemeente en van een aantal externe deskundigen vanwege de corona-crisis op het laatste moment geen doorgang vinden. 

Bij de jaarwisseling van 2019 naar 2020 leidde het afsteken van vuurwerk in Riethoven tot veel overlast en schade. De Kernraad heeft samen met politie en gemeente dorpsgenoten opgeroepen om verantwoord om te gaan met vuurwerk en overlast te mijden (3112021-1).  

6. Activiteiten in 2021. 
Helaas zullen de activiteiten van de Kernraad ook 2021 nog voor een belangrijk gedeelte bepaald worden door de maatregelen, die nodig zijn tegen verspreiding van het Covid19-virus. 

De Kernraad zal er bij de gemeente op blijven aandringen, dat de fietspaden voor de verbinding van Westerhoven naar Veldhoven en Waalre zo snel mogelijk worden gerealiseerd zodat wanneer de nieuwe N69 in gebruik genomen wordt het tegelijkertijd aantrekkelijk wordt om de fiets te gaan gebruiken voor woon-werk en woon-school verkeer vanuit en door Riethoven. 

De Kernraad wil in 2021 graag een van de DNA-ideeën omzetten in een project, dat een bijdraagt aan de leefbaarheid van Riethoven en na de moeizame start een flinke stap zetten in het opstellen van het DorpsVoorzieningenPlan. 

De gemeente heeft op voorstel van de Kernraad een subsidiebedrag beschikbaar gesteld om een viertal Pronkwandelingen in Riethoven te realiseren. Samen met een aantal dorpsgenoten en met betrokkenheid van de lokale horecabedrijven willen we graag bezoekers, maar ook inwoners, al wandelend laten zien waar ons dorp trots op is. 

En ongetwijfeld zullen zich ook in 2021 zich weer zaken voordoen, waarbij de Kernraad door de gemeente om advies gevraagd wordt of waarbij de Kernraad vindt dat de mening van de Riethovenaren gehoord moet worden. 

Stichting Kernraad Riethoven.